Nieuwe ontwikkelingen in de herijking van het faillissementsrecht

Het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht is in volle gang. Zo zullen er ontwikkelingen op het gebied van nieuwe wetgeving plaatsvinden. De ontwikkelingen zijn in te delen in drie pijlers: (i) fraudebestrijding, (ii) versterking van het reorganiserend vermogen van bedrijven en (iii) modernisering van het faillissementsrecht. Op 21 maart hebben er nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden in het wetgevingsprogramma. Zo is het wetsvoorstel ‘Versterking Positie Curator’ als hamerstuk afgedaan door de Eerste Kamer, wat inhoudt dat het wetsvoorstel alleen nog maar ondertekend en gepubliceerd hoeft te worden.

Op dezelfde dag is er een nadere Memorie van Antwoord gepubliceerd inzake het wetsvoorstel ‘Continuïteit Ondernemingen I’, waar het pre-pack een onderdeel van zal zijn. Op 28 maart wordt de nadere procedure besproken, waarbij onder andere zal worden besloten wanneer de plenaire behandeling door de Eerste Kamer plaats gaat vinden. Dit is de laatste stap in het wetgevingsproces voordat de wet bekrachtigd en gepubliceerd wordt.

Hieronder zullen beide wetsvoorstellen kort weergegeven worden:

Wetsvoorstel Versterking Positie Curator

Met dit wetsvoorstel wordt de informatiepositie van de curator versterkt. Ondernemers en (oud-)bestuurders zullen een sterkere inlichtingen- en medewerkingsplicht krijgen naar de curator in een faillissement. Er zullen ook nieuwe regels komen met betrekking tot de plicht om de administratie met de curator te overleggen. Kort gezegd bevat het voorstel de volgende wijzigingen:

  1. De curator krijgt een wettelijke verplichting om in faillissementen te onderzoeken of er sprake is van eventuele onregelmatigheden (fraude); dit mag de curator vertrouwelijk aan de rechter-commissaris informeren.
  2. De gefailleerde zal uit eigen beweging de curator moeten inlichten over relevante feiten en omstandigheden. De curator zal ook geïnformeerd moeten worden over eventuele buitenlandse activa. De gefailleerde moet de curator alle medewerking verlenen bij het vereffenen van de boedel.
  3. De gefailleerde moet de administratie aan de curator overdragen, inclusief alle encryptiesleutels/wachtwoorden.
  4. Derden die uit hun eigen bedrijf de administratie van de gefailleerde beheren zullen deze administratie aan de curator over moeten dragen.
  5. Bij het faillissement van een rechtspersonen (bijvoorbeeld de BV, NV, vereniging en stichting), vennootschappen onder firma of commanditaire vennootschappen zal er ook een inlichting- en medewerkingsverplichting komen voor iedereen die in de drie voorafgaande jaren aan het faillissement bestuurder, commissaris of vennoot bij de failliet was.

Wet Continuïteit Ondernemingen I

Dit wetsvoorstel maakt het voor de rechtbank mogelijk om, voorafgaand aan een eventueel faillissement, een stille curator en stille rechter-commissaris aan te wijzen. Deze personen zijn voor de buitenwereld niet bekend (vandaar de term: stil). De stille curator bereidt in stilte de doorstart voor en zorgt er tevens voor dat de belangen van de schuldeisende partijen gewaarborgd blijven.

Wanneer de onderhandelingen slagen zal het faillissement aangevraagd worden en zal de pre-pack transactie direct na het uitspreken van het faillissement ten uitvoer worden gelegd. Met een goed voorbereid pre-pack worden de eventuele kansen op een verkoop van winstgevende onderdelen van de onderneming tegen een zo gunstig mogelijke prijs vergroot.

De mogelijkheid van deze “stille fase” van bewindvoering wordt al door 8 van de 11 rechtbanken toegepast maar heeft op dit moment nog geen officiële verankering in de wet. Met deze voorgestelde wet zal dit veranderen en wordt de procedure voor alle rechtbanken hetzelfde.

 

Leave a comment